Do novog zakona o PDV-u usaradnji sa UPFBiH i UUPRS

Do novog zakona o PDV-u usaradnji sa UPFBiH i UUPRS

Banja Luka, 19. decembar/prosinac 2019. – Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske održali su u Banja Luci sastanak sa čelnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

 Na sastanku je postignut visok stepen saglasnosti i izražena potreba za daljom saradnjom i izgradnjom partnerskih odnosa između UIOBiH i udruženja poslodavaca.

Miro Džakula, direktor UIOBiH naglasio je da je Uprava ključna institucija za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti i da su otvoreni za razgovore sa svima onima koji uredno izvršavaju svoje carinske i PDV obveze. On je izrazio podršku zahtjevima poslodavaca da se novim zakonom o PDV-u  regulira da se datum uplate PDV-a  pomjeri na zadnji dan u mjesecu, što je evropska praksa, a da se pomjeranje datuma uplate vrši sukcesivno kako bi se ne bi dovela u pitanje finansijska likvidnost entiteta.

Istaknuo je da se slaže sa zahtjevom poslodavaca da se se pravo na odbitni PDV prizna samo onim obvezniicima koji su uplatili fakture.

Također se prihvatio kao opravdan zahtjev poslodavacada se cenzus za PDV oporezivanje umjesto predloženih 75.000 KM, podigne na 100.000 KM.

Predstavnici udruženja poslodavaca i UIOBiH usaglasili su se da postoji problem plaćanja PDV-a za obrte i mala preduzeća i da je potrebno u novom zakonu o PDV-u ponuditi rješenja koja će u ovu kategoriju staviti u ravnopravan položaj sa drugim PDV obveznicima, u smislu naplate PDV-a prema naplati potraživanja.

Zajednički je konstatirano da je ostvaren napredak u pojednostavljivanju poreskih i carinskih procedura, ali da je potrebno raditi na daljem pojednostavljivanju kako bi se izbjegla nepotrebna administriranja.

Poslodavci su ocijenili pozitivnim uvođenje elektronskog KUF-a i KIF-a i elektronsko podnošenje prijava PDV-a.

Direktor UIOBIH je izrazio spremnost da pruži stručnu pomoć poslodavcima u argumentiranju njihovih opravdanih zahtjeva prema državnim organima,  nadležnim za donošenje zakonske regulative u oblasti indirektnih poreza. 

 Na sastanku je postignut dogovor o zajedničkom organiziranju edukacija o indikretnim porezima za poslodavce.