DF Visoko: Mladi Visokog zaslužuju bolje! Visoko pobjeđuje!

Naš program po pitanju mladih se oslanja na sljedeće principe: politika
za mlade u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, institucionalna
briga i edukacija mladih, i socijalna politika prema mladim.
Politika za mlade u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja
podrazumijeva stvaranje instrumenata i planiranje mjera u oblasti
zapošljavanja, i u tu svrhu u svakoj lokalnoj sredini je potrebno izraditi lokalni akcion plan zapošljavanja mladih. Dalje, lokalna samouprava mora korektivno djelovati u oblasti zapošljavanja mladih, ali i osigurati budžetsku podršku i kreditiranje aktivnosti ove populacije.
Neophodno je sufinansiranje obrazovanja, prvog zaposlenja, stručnog
osposobljavanja i usavršavanja mladih osoba, ali i podršku zapošljavanju
mladih kroz implementacije projekata sezonskog zapošljavanja i sličnih
ograničenih usluga i javnih radova manjeg obima.
Jedinice lokalne samouprave moraju imati izrađenu i usvojenu strategiju
prema mladima, a strategija bi morala uključivati aktivnosti osnivanja
posebne samostalne službe za mlade (gdje je to moguće) i aktivnosti
unapređenja neformalnog obrazovanja mladih.

U oblasti socijalne politike prema mladima od najveće važnosti je
uređenje sistema dodjele stipendija na lokalnom nivou, osiguranje
transparentnosti ovog procesa, ali i povećanje iznosa i broja stipendija
u skladu sa budžetskim mogućnostima. Također, uz podršku viših nivoa
vlasti, a u cilju smanjenja trenda iseljavanja mladih osoba, jedinice
lokalne samouprave se moraju uključiti u pripremu projekata i
osiguravanje uvjeta za namjensku i podsticajnu stanogradnju za mlade.
U cilju očuvanja demografske slike ovog grada jedna od mjera bi bila i
Stimulisanje mladih na sklapanje braka, npr. plaćanjem režija, otplatom
kamate na stambene kredite i slično, u određenom periodu. Navedene mjere su ostvarive i realne, ali i izrazito neophodne u sredinama poput
Visokog. Naši Arnela Kurtović, Emina Buza, Emir Ganić i Emina Piralija,
kao mlade osobe sa naše liste, su vaš siguran izbor i prave osobe za
provedbu navedenih mjera, gdje će kao vijećnici zastupati sve mlade
našeg grada, ali i ostale građane.

Arnela Kurtović je rođena u Visokom, gdje je završila osnovnu i srednju
školu. Trenutno je uspješna studentica Pedagoškog fakulteta Univerziteta
u Sarajevu. Za vrijeme svog školovanja bila je aktivan član KUD Visoko u
Visokom. Tokom 2016. godine priključuje se Demokratskoj fronti. Na
lokalnim izborima je bila kandidat Demokratske fronte za Općinsko vijeće Visoko. Danas je aktivan član Savjeta za pitanja mladih DF. Smatra da je odgovornost mladih da se uključe u društveno-politički život BiH i
zajedno rade na neophodnim promjenama

Emina Buza je članica Savjeta za pitanja mladih Demokratske fronte
Visoko, i jedna je od novih članica koje su odlučile da je vrijeme za
promjene, kao i da je pravi momenat da kao predstavnica mlađe populacije da svoj doprinos u društveno-političkom životu našeg grada. Kao tehničar PTT saobraćaja i telekomunikacija posebnu pažnju posvećuje trenutnoj infrastrukturi iz navedenog polja kojim raspolaže Visoko i okolna mjesta. Obzirom na geografski položaj Visokog, smatra da je to jedna od velikih prednosti u odnosu na neke druge sredine, za razvitak privrede i daljnjih mogućnosti razvoja ovog podneblja

Emir Ganić je rođen u Visokom, gdje završava osnovnu i srednju školu.
Danas je uspješan student Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu. Kroz učešće u radu Demokratske fronte pokazuje veliko
interesovanje za poziciju mladih u društvu, te je i aktivan član Savjeta
za pitanja mladih Demokratske fronte. Zalagat će se za pomoć pri
zapošljavanju i samozapošljavanju mladih osoba, razvoju kulturnih i
sportskih sadržaja u Visokom, kao i na goruća pitanja manjih lokalnih
sredina koje su zanemarene

Emina Piralija rođena je u Visokom, gdje završava osnovnu i srednju
školu. Danas je diplomirani inženjer arhitekture, i trenutno je
zaposlena u svojoj struci. Udata je i nastanjena u Srhinju kod Visokog.
Kao jedna od novih progresivnih snaga, i predstavnica mlade populacije,
nada se da će kroz angažman u Demokratskoj fronti biti u mogućnosti
ponuditi kvalitetna, racionalna i inovativna rješenja za poboljšanje
života građana  Visokog. Zagovornik je provođenja modernih politika i
rješenja iz oblasti ekonomije, ekologije, tehnologije, nauke i kulture

Visoko pobjeđuje!

DF Visoko