Deklaracija o pravima građana u BiH 01.07.1944.

1. jula 1944. godine, na drugom zasjedanju ZAVNOBIH-a, koje je počelo 30. juna, a završeno 2. jula 1944. godine u Sanskom Mostu, donesena je deklaracija o pravima građana u BiH

1. jula 1944. godine, na drugom zasjedanju ZAVNOBIH-a, koje je počelo 30. juna, a završeno 2. jula 1944. godine u Sanskom Mostu, donesena je deklaracija o pravima građana u BiH u kojoj stoji:
“U plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata, i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene BiH, ravnopravne federalne jedinice u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Prvi put u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine, ujedinjeni u Narodno-oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put, počeli da izgrađuju svoj zajednički dom, u čije su temelje uzidane kosti njihovih najboljih sinova. Prvi put u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto riješeni da jednom zauvijek sahrane vijekovnu mračnu i tešku prošlost i da izgrade državnu zajednicu u kojoj će živjeti u ravnopravnosti, slobodi, miru i blagostanju.”

Oličena u narodno-oslobodilačkim odborima i ZAVNOBiH-u garantuje:-Ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata BiH koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina;-Slobodu vjeroispovijesti i savjesti kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti;-Slobodu zbora i dogovora, udruživanja i štampe;-Ličnu i imovinsku sigurnost građana, kao i slobodu privatne inicijative u privrednom životu;-Ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje tako i u svim oblastima društvene djelatnosti;-Izborno pravo u demokratskoj Bosni i Hercegovini birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog prava glasa;-Aktivno i pasivno izborno pravo ima svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu toga prava lišeni na osnovu zakona;-Borci narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije imaju to pravo bez obzira na godine starosti;-Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti;-Niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka.

Treba napomenuti da su održana ukupno tri zasjedanja ZAVNOBIH-a, i to: prvo u Mrkonjić Gradu 25. novembra 1943. (sada Dan državnosti Bosne i Hercegovine), drugo u Sanskom Mostu 30. juna 1944., treće i posljednje u Sarajevu 26. aprila 1945. godine.

Historija.ba