CIK predložio izmjene IZ-a, odgoda lokalnih izbora

Centralna izborna komisija BiH je na 14. (korespondentnoj) sjednici održanoj dana 09.04.2020. godine, usvojila zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona BiH, koju dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.

Naime, zbog opštepoznate epidemiološke situacije u zemlji povezane sa sprečavanjem širenja epidemije korona virusa COVID-19, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dana, 17.03.2020. godine, donijelo Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 18/20), kao i Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (Covid-19) (“Službeni glasnik BiH” br. 18/20). Također, Republika Srpska je donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” br.25/20), dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) (“Službeni list FBIH” br. 21/20).

Uvažavajući navedenu situaciju u Bosni i Hercegovini, uspostavljenu naprijed citiranim odlukama nadležnih institucija, kapacitet rada institucija je umanjen, dok je sloboda kretanja građana ograničena.
 
Kako bi raspisivanjem izbora već narednog dana počeli teći rokovi za provođenje izbornih aktivnosti, kao što je prikupljanje potpisa od strane političkih subjekata, jasno je da u datim okolnostima navedeno nije moguće preduzeti, kako zbog ograničene slobode kretanja tako i zbog sprečavanja širenja epidemije.
 
Navedeno, kao i niz drugih aktivnosti koje bi bilo nemoguće realizovati, stvara objektivne i neotklonjive smetnje za provođenje slobodnih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.
 
Predloženim dopunama Izbornog zakona BiH se uvodi pojam vanrednih okolnosti koje podrazumjevaju vanrednu situaciju, te stanje prirodne nepogode i druge nesreće,  proglašene od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, što podrazumjeva sve nivoe vlast i utvrđuje da  Centralna izborna komisija BiH ima ovlasti da donese odluku o  odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, što do sada nije bilo propisano.
Takođe, predlaže se propisivanje obaveze Centralne izborne komisije BiH da donese  odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti.
 
Ocjena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH, i ista bi ovu odluku bila ovlaštena donijeti i za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.
 
Zakon o dopunama Izbornog zakona BiH bi prema predloženom zakonskom rješenju, stupio na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku BiH“.
 
(Vijesti.ba)