Asfaltgradnja d.o.o. Visoko u stečaju – Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu člana 101102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (,,SI. novine FBiH“, broj: 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povjerilaca od 30.09.2022.godine o uvjetima i načinu prodaje građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja, prodaje zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko KO Ozrakovići, prodaja zemljišta„ objekata, postrojenja i opreme u Očazi bb,V isoko, kao i prodaja zemljišta u Podvincima, Visoko, stečajni upravnik oglašava:

JAVNO NADMETANJE

– Za prodaju građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja -Zemljišta u Očazima bb,Visoko -Objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko -Zemljišta, objekata, postrojenja i opreme u Očazima bb, Visoko -Zemljišta u Podvincima, Visoko.

USLOVI PRODAJE:

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, a isto će se održati 31.10.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u:

LOT 1. 08,30 sati

LOT 2. 9,00 sati

LOT 3. 9,30 sati

LOT 4. 10,00 sati

LOT 5. 10,30 sati

LOT 6. 11,00 sati

LOT 7. 11,30 sati

LOT 8. 12,00 sati

LOT 9. 12,30 sati u prostorijama društva ,,Asfaltgradnja“ doo Visoko u stečaju Očazi bb, 71300 Visoko

Pismene prijave se primaju do 27.10.2022 .godine do 15 sati, na adresi stečajnog dužnika ,,Asfaltgradnja“ d.o.o. Visoko u stečaju, Ul. Očazi bb., Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja. Prodaja građevinskih mašina.prateće opreme i uređaja/LOT 1./,/LOT 2.,/LOT 3./,LO T4./,/ LOT 5./, i prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre/LOT 6./, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 7.zemljište Očazi bb, KO Moštre, KO Kraljevac Objekti,postrojenja i oprema/Lot 8./, zemljište u Podvinci KO Podvinci /Lot 9./ se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno.

Sve troškove i poreze (PDV) oko prijenosa vlasništva nad građevinskim mašinama, pratećoj opremi i uređajima/LOT 1.//LOT 2.,/LOT 3./,LOT 4./,/LOT 5./, i prodaje zemljišta Očazi bb Visoko

K.O. Moštre/LOT 6./objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 7./ zemljište Očazi bb, KO Moštre. KO Kraljevac Objekti, postrojenja i oprema/Lot8./,zemljište u Podvinci KO Podvinci /Lot 9./ snosi kupac.

U javnom nadmetanju, kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su predhodno dala osiguranje, koje su dužni položiti na depozitni račun stečajnog dužnika „Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko u stečaju, broj: 140-602-11200202-25 otvoren kod ASA BANKA d.d. Sarajevo i to najkasnije do 27.10.2022.godine.

A)        Osiguranje iznosa.od 100% od početne cijene za LOT BR.1. prodaja građevinskih mašina,prateće opreme i uređaja iznosi 12.500,00 KM.

B)         Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.2. prodaja građevinskih mašina,prateće opreme i uređaja iznosi 2.625,00 KM.

C)         Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.3. prodaja građevinskih mašina,prateće opreme i uređaja iznosi 1.950,00 KM.

D)        Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.4. prodaja građevinskih mašina,prateće opreme i uređaja iznosi 8.500,00 KM.

E)         Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.5. prodaja građevinskih mašina,prateće opreme i uređaja iznosi 29.000,00 KM.

F)         Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.6. prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre za svaki redni broj posebno. Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

G)        Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.7. prodaja objekata i ze- mljišta ulica Sarajevskabb Visoko K.O.Ozrakovići za svaki redni broj posebno.Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

H)        Osiguranje iznosa od 10% od počctne cijenc za LOT BR.8. prodaja zemljišta Očazi bb Visoko,objekata postrojenja i opreme u iznosu od 489.899,74KM

I)          Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.9. prodaja zemljišta u Pod- vinci u iznosu od 565,67 KM

Povrat uplaćenog osiguranja za učešće u javnom nadmetanju izvršit će se u roku od 3 (tri) radna dana umanjeno za bankarsku proviziju.

Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazoiii o uplati đepozita i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem tclcfona podnosioca prijave se dostavljaju putem pošte s tim da pečat otpreme u-pošti ne može biti poslije 27.10.2022. godine.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorcnoj kovcrti ne može biti manja od navedene cijene iz javnog oglasa.

Najveća ponuđena cijena iz zatvorenc ponudc, prcdstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmect prodaje.

Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje za LOT BR.1. LOT BR.2 i LOT BR.3, LOT. BR.4, LOT. BR.5, LOT. BR.6, LOT BR.7, LOT. BR.8 i LOT. BR.9., će se održat po pravilima da svako pojedi- načno povećanje cijene ne može biti manje od:

A)        ZA LOT.BR.1 LOT.BR.2, LOT.BR.3, LOT.BR.4, LOT. BR.5,10% od početne cijene iz oglasa za javno nadmctanje.

B)         Za LOT.BR.6 10.000.00KM

C)         Za LOT BR.7 10.000,00KM

D)        Za LOT BR 8. 10.000,00KM

E)         Za LOT BR 9. 10% od početne cijene iz oglasa za javno nadmetanje

Komisija će po završenom postupku javnog nadmetanja rangirati (5) pet Ponuđača sa najvišom ponudom.

Građevinske mašine, prateća oprema i uređaji/LOT 1 ./,/LOT 2./,/LOT 3./,/LOT 4,/,/LOT 5./, zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre /LOT 6./ objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT7./,zemljišta Očazi bb, KO Mošte, KO Kraljevac, objekti, postrojenja i oprema /LOT 8./,zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9./ koji su predmet prodaje mogu se razgledati svakim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati počev od dana objavljivanja ovog oglasa u sredstvima javnog informisanja zaključno sa 27.10.2022. godine do 15.00 sati, što je stečajni dužnik dužan da trpi.

O prodaji građevinskih mašina,pratećc opreme i uređaja/LOT 1./ ,/LOT 2/,/LOT 3/,/LOT 4/,/LOT 5/, i zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre/LOT 6./ objekti i zemljište ulica Sara- jevska bb Visoko /LOT7./ zemljišta Očazi bb,KO Mošte, KO Kraljevac, objekti, postrojenja i oprema /LOT 8./,zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9./najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici. Ponuđač sa najvišom ponudom dužanje položit cijenu umanjenu za polo- ženo osiguranje u roku od 30(trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

Strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju vlasništva ili ispunjenje uslova za primjenu BiH Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH.

Ako najpovljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita.

Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku, a sva obavještenja i informacije se mogu dobiti pozivom na broj 061/719-436, Anes Emšo, zaposlenik i član komisije za prodaju.

Stecaj.ba / Visoko.co.ba

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.