Anketiranje vlasnika farmi

Obavještavamo vlasnike farmi da se u periodu od 4. do 17. decembra u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja (GIF) od interesa za FBiH za 2017. godinu provodi anketiranje gazdinstava.

Anketiranje na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Godišnje istraživanje farmi provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima, a svrha je da se prikupe osnovne informacije o poljoprivrednoj (biljnoj i stočnoj) proizvodnji, bilansama poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, te podaci o rentama i cijenama zemljišta.

Obzirom da u BiH nije proveden Popis poljoprivrede, ova anketa ima za cilj da se u skladu sa EU regulativama i praksom u okolnim i zemljama EU, prikupe podaci na bazi uzorka.

Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama članka 37. Zakona o statistici  Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.