Amandmani na Budžet Općine Visoko za 2018. koje “predlagač nije prihvatio”

I Z V O D  I Z  Z A P I S N I K A

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Visoko, održane 26.12.2017. godine, u Velikoj sali Općine Visoko u 16 sati

 

TAČKA 4.

Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu

Pitanja za izvjestioca imao je Dejan Šćepanović.

U raspravi su učestvovali vijećnice Emina Jusić i Nermina Vehabović-Rudež.

Obzirom da predlagač nije prihvatio amandmane vijećnika Dejana Šćepanovića i OO SDA Visoko, pristupilo se izjašnjavanju o dostavljenim amandmanima.

1. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-2 Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti kreira nova stavka 1.2.32. Transfer za udruženja koja okupljaju oboljele osobe i osobe sa invaliditetom u iznosu od 20.000, 00 KM. U Rashodima unutar I-2 Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti stavku 1.1.2 Subvencija za prevoz đaka i studenata uvećati za 100.000,00 KM tako da ista iznosi 200.000,00 KM. Cifru od dodatnih 120.000,00 KM namjenjenu za kreiranje stavke 1.2.32. i uvećanje stavke 1.1.2. dobiti uvećavanjem stavke u prihodima 1.3.2.1. Prihodi od indirektnih poreza za općine u iznosu od 120.000, 00 KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

2. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-2 Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti kreira nova stavka 1.1.33. Transfer za pomoć teško oboljelim za liječenje i kupovinu lijekova u iznosu od 50.000,00 KM. Cifru od dodatnih 50.000,00 KM namjenjenu za novu stavku dobiti dodatnim uvećavanjem stavke u prihodima 1.3.2.1. Prihodi od indirektnih poreza za općine u iznosu od 50.000,00 KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

3. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-2 Službe za finansije privredu i društvene djelatnosti uveća stavka 1.2.5. Jednokratne pomoći za školovanje za 50.000,00 KM tako da ista iznosi 100.000,00 KM. U Rashodima unutar I-2 Službe za finansije privredu i društvene djelatnosti uvećati stavku 1.2.6. Jednokratne pomoći za porodilje za 20.000,00 KM tako da ista iznosi 40.000,00 KM. Iznos od 70.000 KM za ova dva gore navedena uvećanja dobiti umanjenjem stavke rashoda 1.2.15. Transfer iz oblasti društvenih djelatnosti za iznos od 20.000 KM i stavke 1.2.18. Transferi za JP RTV Visoko za iznos od 50.000,00 KM unutar iste službe, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

4. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-2 Službe za finansije privredu i društvene djelatnosti uveća stavka 1.2.12.Transfer za ustanove za djecu sa posebnim potrebama za 25.000,00 KM tako da ista iznosi 55.000,00 KM. Iznos od 25.000 KM za navedeno uvećanje dobiti dodatnim umanjenjem stavke rashoda 1.2.15. Transfer iz oblasti društvenih djelatnosti za 25.000 KM unutar iste službe, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

5. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-3 Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline uveća stavka 1.1.9. Sufinansiranje utpoljavanja objekata za 100.000,00 KM tako da ista iznosi 200.000,00 KM. Iznos od 100.000,00 KM za navedeno uvećanje dobiti umanjenjem stavke rashoda 1.1.7. Izdaci za Program tekućeg održavanja za 50.000,00 KM i stavke 1.2.2. Sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina za 50.000,00 KM unutar iste službe, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

6. Amandman vijećnika Dejana Šćepanovića da se u rashodima unutar I-2 Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti kreira nova stavka 1.1.34. Transfer za pomoć u izgradnji škole Mula Mustafa Bašeskija u iznosu od 100.000,00 KM. Cifru od 100.000,00 KM namjenjenu za kreiranje nove stavke dobiti dodatnim uvećavanjem stavke u prihodima 1.3.2.1. Prihodi od indirektnih poreza za općine u iznosu od 100.000,00 KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

1. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potrošačke jedinice 100131, ekonomski kod 821600, da se uvede nova stvaka redni broj 2.9. Izgradnja skloništa i prostorija za potrebe MZ sa pratećim sadržajem sa planiranim iznosom od 400.000 KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 821600 redni broj 2.7 Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novih skloništa za 400.000KM, sa 9 glasova ZA i 15 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

2. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100131 ekonomski kod 821600 uvede nova stvaka redni broj 2.8. Podrška arheološkom istraživanju i restauracije  Starog grada na Visočici s planiranim iznosom od 100.000KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 614400 redni broj 1.2.2. Sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina za 100.000KM, sa 9 glasova ZA i 15 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

3. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614300 redni broj 1.2.16. Transferi za pomoć vjerskim zajednicama planiran je u iznosu  000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 20.000KM, tako da ista iznose 40.000KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem ekonomskog koda 614000 redni broj 1.2.15 Transfer iz oblasti društvene djelatnosti za 20.000KM, sa 6 glasova ZA i 18 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

4. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100151 ekonomski kod 614100 redni broj 1.4.2. Transferi mjesnim zajednicama za vangradsku javnu rasvjetu planiran je u iznosu 50.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 100.000KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke potr. jedinice 100151 ekonomskog koda 614100 redni broj 1.4.3. Transferi za radove u mjesnim zajednicama, sa 9 glasova ZA i 15 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

5. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614500 redni broj 1.2.28. Podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima planiran je u iznosu 60.000KM, što je umanjenje za 35.000,00KM u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini, te je potrebno planirana sredstva uvečati za 40.000KM, tako da ista iznose 100.000KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke ekonomskog koda 614300 redni broj 1.2.15. Transfer iz oblasti društvene djelatnosti za 40.000KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

6. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614500 redni broj 1.2.27 Poticajna sredstva za poljoprivredu planiran je u iznosu 60.000KM, što je umanjenje za 35.000,00KM u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini, te je potrebno planirana sredstva za 2018. godinu uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 110.000KM. Sredstva obezbijediti umanjenjem iz stavke ekonomskog koda 821600 redni broj 2.4. Rekonstrukcija i investiciono održavanje za 50.000KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

7. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100121 ekonomski kod 614200 redni broj 1.2.5. Jednokratne pomoći za školovanje planiran je u iznosu  000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 50.000KM, tako da ista iznose 100.000KM, kao što je to bio slučaj u 2017. godini. Sredstva obezbijediti povečanjem prihoda u glavnoj grupi 720000  neporezni prihodi, analitika 721191  redni broj 2.1.3.1 Prihodi od učešća u dobiti JP za 50.000KM, sa 8 glasova ZA i 16 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

8. Amandman OO SDA VISOKO – Razdjel kod potr. jedinice 100131 ekonomski kod 821600 redni broj 2.3. Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu planiran je u iznosu 2.000.000KM, potrebno je planirana sredstva uvečati za 600.000KM, tako da ista iznose 2.600.000KM. Sredstva obezbijediti povečanjem prihoda u glavnoj grupi 722400 Ostale budžetske naknade, podgrupa 722430 Općinske naknade, analitika 722435 redni broj 2.5.1.4 Naknada po osnovu pogodnosti za iznos 600.000KM, sa 9 glasova ZA i 15 glasova UZDRŽAN, nije dobio potrebnu većinu glasova.

 

Potom su vijećnici, sa 16 glasova ZA i 8 glasova PROTIV, usvojili Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

 

(U trenutku glasanja, u sali nije bio prisutan vijećnik Edin Lopo).

Link: Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice OV