Aktivirani milionski iznosi za privredu

PLODONOSNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH: Aktivirani milionski iznosi za privredu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 32.808.698,70 KM za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za april 2020. godine.

Ova sredstva bit će isplaćena na teret sredstava planiranih u budžetu Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede.

U razlozima za donošenje ove odluke navedeno je da je odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica omogućeno subvencioniranje iz budžeta Federacije BiH poslovnim subjektima na ime doprinosa za obavezna osiguranja.

Porezna uprava FBiH, kao nadležni organ za odlučivanje po zahtjevu poslovnih subjekata o sticanju prava na subvencioniranje na ime doprinosa za obavezna osiguranja, dostavila je Federalnom ministarstvu finansija informaciju o poslovnim subjektima i iznosima koji su stekli pravo na subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, a po kojoj će biti isplaćena iz budžeta Federacije BiH.

Prema toj informaciji, za april 2020. godine, po 20.889 zahtjeva poslovnih subjekata, za 141.019 zaposlenika, odobreno je ukupno 32.808.698,70 KM, od toga za doprinose za PIO 18.308.313,08 KM, za zdravstveno osiguranje 12.927.836,59 KM i za osiguranje od nezaposlenosti 1.572.549,03 KM, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

PRENAMJENA SREDSTAVA

Federalna vlada odobrila je prenamjenu i prijenos sredstava u visini od 6.620.489,62 KM sa posebnih namjenskih transakcijskih računa, i to s računa “Povrat uplate po osnovu plaćanja PDV-a na revolving osnovi” u iznosu od 4.785.389,94 KM i računa ESCROW u iznosu od 1.835.099,68 KM. Odobrena sredstva bit će prenesena na transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija otvoren kod “Union banke” d. d. Sarajevo, a nakon prijenosa sredstava, ovi transakcijski računi bit će zatvoreni. Ova sredstva koristit će se za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja iz propisa o doprinosima u skladu s članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Federalno ministarstvo finansija će u roku od 90 dana od dana prijenosa ovih sredstava Vladi Federacije BiH podnijeti izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena, jer je članom 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisano da u periodu dok traje stanje prirodne nesreće i 60 dana po njenom prestanku, propisi doneseni na nivou Federacije BiH kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava, neće biti primjenjivani.

Stoga ova sredstva mogu biti korištena isključivo za saniranje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća izmijenjena je prethodna odredba prema kojoj se novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća prebacuju na posebni (ESCROW) račun budžeta Federacije BiH te Zakonom više nije propisano njegovo postojanje.

PROGRAM DUGOROČNOG FINANSIRANJA PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2020. GODINU

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod “Union banke” d. d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su iz tri izvora.

Prvi su sredstva zatečena na računu u “Union banci” na dan 13. maja 2020. godine u iznosu od 4.471.159,05 KM, koja mogu biti umanjena za oko 1.800.000 KM, s obzirom na započete, a nerealizovane aktivnosti po Programu TRF za 2019. godinu.

Drugi izvor su sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke FBiH. Očekivani iznos sredstava, prema procjeni Razvojne banke bi, na godišnjem nivou trebao iznositi oko 300.000 KM, a očekivani iznos može biti umanjen s obzirom na to da ova banka primjenjuje odluke bankarskih agencija o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19 koja se odnosi na potraživanja od pravnih osoba. S tim u skladu, Razvojna banka će odobriti mjere koje će klijentima pomoći da lakše premoste krizni period te da u narednom periodu uredno izmiruju kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.

Među izvorima su i sredstva od povrata dodijeljenih kredita koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Razvojnoj banci. Iako iznos može biti umanjen iz istih razloga, prema procjeni banke, čekivani godišnji iznos bi trebao biti 1.500.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2020. godinu i samim Programom.

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OMOGUĆITI PREVAZILAŽENJE PROBLEMA

Vlada FBiH usvojila je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH o provođenju Akcionog plana 2019. – 2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013. – 2023. godina, u 2019. godini.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, u saradnji s Privrednom komorom, u roku od 45 dana dostavi Vladi Prijedlog izmjena i dopuna Akcionog plana, kojim će privrednim društvima iz ove industrijske grane biti omogućeno da prevaziđu stanje nastalo za vrijeme i poslije proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) te da predloži i druge izmjene koje će pomoći realizaciji Strategije.

Zaduženi su i da dalje prate, analiziraju i, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

Sl.B.