Akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada

Završena akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada


Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je uspješno završila akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. Visoko.

Akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada je provedena u svim mjesnim zajednicama na području Općine Visoko i trajala je u periodu od 12.11.2016.godine do 24.12.2016.godine.
Ukupna količina prikupljenog elektronskog i električnog otpada je cca 3.000 kg.

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba