Aida Hodžić – doktor veterinarskih nauka

aida-hodzic-magazinplus-00Aida Hodžić je rođena 10.01.1965. godine u Visokom. Doktorirala je veterinarske nauke 04.12.2003. godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Od marta 2013. godine redovni je profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno predaje predmete na izvođenju teoretske nastave na diplomskom studiju za predmete “Fiziologija domaćih životinja I” i “Fiziologija domaćih životinja II”, odgovorni je nastavnik za predmete “Struktura i funkcije stanice” i “Homeostaza i međustanične komunikacije” na postdiplomskom studiju smjera BIOMEDICINA, naučno-istraživački rad.

Vodila je mnoge projekte, između ostalih:
– 2012. – 2013. „Standardizacija metoda za dokazivanje patvorenja Travničkog sira“
– 2010. – 2011. „Primjena savremenih metoda biotehnologije u animalnoj proizvodnji“
– 2007. – 2009. “Sarajevo Tempus II: Curriculum and Teacher Update –ECTS”
– 2006. – 2009. “Curriculum Development According to Bologna Principles – a Cooperation Project between the Faculty of Veterinary Medicine, University of Sarajevo and the Norwegian School of Veterinary Science – Including Secondary Cooperation with Other Institutions of Veterinary Medicine on the Western Balkan”
– 2007. “Utjecaj biohemijskih parametara krvi ovaca na kvalitet mlijeka i autohtonih sireva u BiH”
– 2005. – 2006. “Metabolički profil i hormonalni status krava u laktaciji u uslovima različitih nivoa ishrane sa dodatkom masti”.

Također u svojim naučnim istraživanja učestvovala je u raznim projektima:

– 2010. “Istraživanje genetske rezistencije na avijarnu influencu kod autohtone BiH kokoši grmuše”
– 2009. – 2011. “Genetska i morfofiziološka karakterizacija dubske pramenke”
– 2007. – 2008. “Standardizacija referentnih vrijednosti biohemijskih parametara visokomliječnih krava”
– 2003. – 2006. “Procjena efikasnosti jodne profilakse u FBiH”
– 2003. – 2005. “Ispitivanje uloge i značaja antagonista adrenergičkog iopoidergičkog sistema u patogenezi hemoragičkog šoka pasa”
– 1997. “Koncentracija holesterola u plazmi i jajima nesilica pod utjecajem palminog ulja hrane”
– 1989. – 1992. “Ispitivanje probavnih i resorptivnih kapaciteta preživara”

Objavila je 59 publikovanih naučnih radova i bila koautor tri univerzitetska udžbenika, jedne naučne knjige, dvije skripte i jednog atlasa.

Knjige:

– Crnkic Cazim, Hodzic Aida: Nutrition and Health of Dairy Animals. In: Milk Production – An Up-to-Date Overview of Animal Nutrition, Management and Health, (Narongsak Chaiyabutr ed), pp 29-64, InTech, ISBN 978-953-51-0765-1, 2012.
– Hodžić Aida, Hamamdžić Muhidin: Endokrinologija domaćih životinja. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ISBN 978-9958-599-46-0, 2012.
– Hamamdžić M., Hodžić Aida: Fiziologija probave u domaćih životinja. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2010.
– Krnić J., Hodžić Aida: Osnovi primijenjene fiziologije u veterinarskoj medicini. Veterinarski fakultet Sarajevo, 2008.

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu