73,35 % relaizacija Budžeta za prvih devet mjeseci

4. sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana je za 29. novembar 2019. godine

Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.09.2019. (link za dokument) godine, predložen je kao 7. tačka dnevnog reda

O B R A Z L O Ž E NJ E

Budžetom Grada Visoko za 2019.godinu planirani su prihodi i izdaci u iznosu od 20.779.620,00 KM, što za period od devet mjeseci iznosi 15.584.715,00 KM.

  1. P R I H O D I

U  prvih devet mjeseci 2019.godine ostvareni su prihodi u iznosu od 11.431.769,50 KM ili 73,35 % od plana.

TABELA BR.1 – PREGLED OSTVARENIH PRIHODA U PRVIH DEVET MJESECI 2019.g  U ODNOSU NA    

                             PLANIRANE  PRIHODE PO GLAVNIM  GRUPAMA

Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvih devet mjeseci    2019.godine Izvršeno  u prvih devet mjeseci  2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupno izvršenim prihodima
1. Prihodi od poreza 7.897.125,00 5.702.160,74 72,21 49,88
2. Neporeski prihodi 4.190.340,00 3.599.462,62 85,90 31,49
3. Tekući transferi 3.497.250,00 2.130.146,14 60,91 18,63
  Ukupno 15.584.715,00 11.431.769,50 73,35 100,00
  1. PORESKI PRIHODI

Prihodi od poreza u prvih devet mjeseci 2019.godine planirani su u iznosu od 7.897.125,00 KM, a izvršeni u iznosu od 5.702.160,74 KM ili 72,21% od planiranih.

TABELA BR.2 – PREGLED OSTVARENIH GLAVNIH GRUPA PORESKIH PRIHODA U PRVIH DEVET

                              MJESECI 2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE 

Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvih devet mjeseci    2019.godine Izvršeno  u prvih devet mjeseci  2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim poreskim prihodima % učešća u ukupnim prihodima
1. Prihodi od poreza na imovinu 1.162.125,00 845.803,25 72,78 14,83 7,40
2. Prihodi od poreza na dohodak 1.635.000,00 1.495.050,18 91,44 26,22 13,08
3. Prihodi od indirektnih poreza 5.100.000,00 3.361.307,31 65,91 58,95 29,40
  Ukupno 7.897.125,00 5.702.160,74 72,21 100,00 49,88

Kad se izvršenje poreskih prihoda posmatra u masi onda najviše učešće imaju prihodi od indirektnih poreza čije izvršenje u prvih devet mjeseci 2019.godine iznosi 3.361.307,31 KM ili 58,95%  od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 29,40 % od ukupno izvršenih prihoda.

Slijedi ga porez na dohodak koji je u prvih devet mjeseci 2019.godine izvršen u iznosu od 1.495.050,18 KM ili 26,22% od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 13,08% od ukupno izvršenih prihoda, zatim porez na imovinu koji je u istom periodu izvršen u iznosu od 845.803,25 KM ili 14,83% od ukupno izvršenih poreskih prihoda, dnosno 7,40% od ukupno izvršenih prihoda.

  1. NEPORESKI PRIHODI

          Neporeski prihodi u prvih devet mjeseci 2019.godine planirani su u iznosu od 4.190.340,00 KM, a izvršeni u iznosu od 3.599.462,62 KM ili 85,90 % od planiranih.

TABELA BR.3- PREGLED OSTVARENIH GLAVNIH GRUPA NEPORESKIH PRIHODA U PRVIH DEVET

                            MJESECI 2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE  

Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvih devet mjeseci    2019.godine Izvršeno  u prvih devet mjeseci  2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim neporeskim prihodima % učešća u ukupnim prihodima
1. Prihodi od nefin.javnih pred….. 645.000,00 514.267,64 79,73 14,29 4,50
2. Ostali prihodi od imovine 429.750,00 320.016,73 74,47 8,89 2,80
3. Administrativne takse 150.000,00 120.690,00 80,46 3,35 1,06
4. Komunalne takse 412.500,00 548.719,14 133,02 15,24 4,80
5. Ostale budžetske naknade 1.150.215,00 1.181.284,20 102,70 32,82 10,33
6. Posebne naknade i takse 1.054.125,00 670.324,93 63,59 18,62 5,86
7. Prihodi od pružanja javnih usluga 120.000,00 32.544,54 27,12 0,90 0,28
8. Ostale neplanirane uplate 225.000,00 208.400,44 92,62 5,80 1,82
9. Novčane kazne 3.750,00 3.215,00 85,73 0,09 0,03
  Ukupno 4.190.340,00 3.599.462,62 85,90 100,00 31,49

          U masi neporeskih  prihoda najveće učešće imaju prihodi od  ostalih budžetskih naknada koji su izvršeni u iznosu od 1.181.284,20 KM ili 32,82% od ukupno izvršenih neporeskih prihoda, odnosno 10,33% od ukupno izvršenih prihoda, zatim prihodi od posebnih naknada i taksi  koji su izvršeni u iznosu od 670.324,93 KM ili 18,62% od ukupno izvršenih neporeskih prihoda, odnosno 5,86% od ukupno izvršenih prihoda u prvih devet mjeseci 2019.godine.

  1. TEKUĆI  TRANSFERI

           Tekući transferi u prvih devet mjeseci 2019.godine planirani su u iznosu od 3.497.250,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 2.130.146,14 KM ili 60,91% od planiranih.

TABELA BR.4 – PREGLED OSTVARENIH TEKUĆIH TRANSFERA U PRVIH DEVET MJESECI

                              2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE

Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvih devet mjeseci    2019.godine Izvršeno  u prvih devet mjeseci  2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim prihodima od transfera % učešća u ukupnim prihodima
1. Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti 1.997.250,00 721.012,54 36,10 33,85 6,31
2. Transferi iz ZDK za korisnike JU Centar za socijalni rad 1.500.000,00 1.409.133,60 93,94 66,15 12,33
  Ukupno 3.497.250,00 2.130.146,14 60,91 100,00 18,63

Iz navedenog pregleda je uočljivo da su transferi iz Kantona namijenjeni za isplate naknada korisnicima Javne ustanove Centar za socijalni rad ( stalne i povremene socijalne pomoći, tuđa njega, smještaj u druge porodice, plaće za zaposlene porodilje, naknade za nezaposlene porodilje……) izvršeni u približno planiranom iznosu, dok su transferi za ostale namjene (koje se uglavnom odnose na transfere za isplate stipendija studentima, alternativni smještaj raseljenih lica, pomoći pripadnicima boračkih populacija i za ostale namjene) realizirani u značajno manjem iznosu u odnosu planirano.

Detaljan pregled izvršenja pojedinih vrsta prihoda u odnosu na planirane pozicije dat je analitički u tabelarnom pregledu na stranicama od 1 do 4.

  • I Z D A C I

           U prvih devet mjeseci 2019.godine realizirani su izdaci u iznosu od 11.421.122,60 KM ili 73,28% od planiranih.

TABELA BR.5 – PREGLED OSTVARENIH IZDATAKA U PRVIH DEVET MJESECI 2019.g  U ODNOSU NA    

                             PLANIRANE  IZDATKE PREMA GLAVNIM  GRUPAMA

Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvih devet mjeseci    2019.godine Izvršeno  u prvih devet mjeseci  2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim izdacima
1. Bruto plate i naknade 2.160.000,00 2.232.760,69 103,37 19,55
2. Doprinos poslodavca 202.500,00 202.917,14 100,21 1,77
3. Izdaci za materijal i usluge 3.576.375,00 2.579.671,20 72,13 22,59
4. Tekući grantovi 4.119.750,00 4.243.583,53 103,01 37,16
5. Izdaci za kamate 87.750,00 85.308,29 97,22 0,74
6. Nabavka stalnih sredstava 5.359.590,00 2.017.590,84 37,64 17,67
7. Ostalo (tekuća rezerva,izdaci za otplatu kredita…) 78.750,00 59.290,91 75,29 0,52
  Ukupno 15.584.715,00 11.421.122,60 73,28 100,00

Plate i naknade planirane su u iznosu od 2.160.000,00 KM, a izvršene u iznosu od 2.232.760,69 KM ili 103,37 %. U  ovom iznosu sadržane su bruto plate u iznosu od 1.932.546,67 KM i naknade zaposlenih radnika u iznosu od 300.214,02 KM.

            Doprinos poslodavca planiran je u iznosu od 202.500,00 KM, a izvršen je u iznosu od 202.917,14  KM  ili 100,21%.

               Izdaci za materijal i usluge u  prvih devet mjeseci 2019.godine  planirani su u iznosu od 3.576.375,00 KM, a izvršeni u iznosu od  2.579.671,20 KM ili 72,13% od planiranih. U izdacima za materijal i usluge najveće učešće imaju izdaci vezani za javnu potrošnju, kao što su izdaci za javnu rasvjetu, zimsko i ljetno održavanje javnih površina, horizontalne i vertikalne signalizacije i fontana, izdaci za deponovanje i prevoz komunalnog otpada, izdaci za prevoz đaka i studenata, izdaci za PDV, za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova ….

            Tekući transferi u  prvih devet mjeseci 2019.godini  planirani su u iznosu od 4.119.750,00 KM, a izvršeni u iznosu od 4.243.583,53 KM ili 103,01% od planiranih. Uglavnom se odnose na socijalna davanja za korisnike JU Centar za socijalni rad, isplate stipendija, pomoći pripadnicima boračkih populacija, transfere za mjesne zajednice, za kulturu, sport, oblast društvenih djelatnosti, transfere za javne ustanove i javna preduzeća, udruženja građana ……  

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 87.750,00 KM, a izvršeni u iznosu od 85.308,29 KM ili 97,22% i odnose se na kamate na kedite za infrastrukturu.

  Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 5.359.590,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 2.017.590,84 KM ili 37,64% od planiranih.

            Tekuća rezerva u prvih devet mjeseci 2019.godine planirana je u iznosu od  22.500,00  KM, a izvršena je u iznosu od 17.120,00 KM ili 76,09 % .

           Izdaci za otplate dugova po kreditima za infrastrukturu su planirani u iznosu od 56.250,00 KM,a izvršeni u iznosu od 42.170,91 KM ili 74,97%.

Detaljan pregled izvršenja pojedinih rashoda raspoređenih po potrošačkim jedinicama u odnosu na planirane pozicije dat je analitički u tabelarnom pregledu .

POMOĆNICA GRADONAČELNICE

   Edina Ferizović