68,43 % – polugodišnja realizacija Budžeta Grada Visoko za 2019.

3. sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana je za 25.10.2019. godine (petak)
Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.06.2019.godine. O B R A Z L O Ž E NJ E Budžetom Grada Visoko za 2019.godinu planirani su prihodi i izdaci u iznosu od 20.367.500,00 KM, što na polugodišnjem nivou iznosi 10.183.750,00 KM.
  1. P R I H O D I
U  prvom polugodištu 2019.godine ostvareni su prihodi u iznosu od 6.968.507,21 KM ili 68,43 % od plana. TABELA BR.1 – PREGLED OSTVARENIH PRIHODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019.g  U ODNOSU NA                                  PLANIRANE  PRIHODE PO GLAVNIM  GRUPAMA
Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvom polugodištu    2019.godine Izvršeno  u  prvom  polugodištu 2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupno izvršenim prihodima
1. Prihodi od poreza 5.239.750,00 3.606.130,81 68,82 51,75
2. Neporeski prihodi 2.612.500,00 2.241.465,11 85,80 32,16
3. Tekući transferi 2.331.500,00 1.120.911,29 48,08 16,09
Ukupno 10.183.750,00 6.968.507,21 68,43 100,00
  1. PORESKI PRIHODI
Prihodi od poreza u prvom polugodištu 2019.godine planirani su u iznosu od 5.239.750,00 KM, a izvršeni u iznosu od 3.606.130,81 KM ili 68,82 % od planiranih. TABELA BR.2 – PREGLED OSTVARENIH GLAVNIH GRUPA PORESKIH PRIHODA U PRVOM                               POLUGODIŠTU 2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE 
Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvom polugodištu    2019.godine Izvršeno  u  prvom  polugodištu 2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim poreskim prihodima % učešća u ukupnim prihodima
1. Prihodi od poreza na imovinu 774.750,00 566.160,06 73,08 15,70 8,12
2. Prihodi od poreza na dohodak 1.065.000,00 990.169,28 92,97 27,46 14,21
3. Prihodi od indirektnih poreza 3.400.000,00 2.049.801,47 60,29 56,84 29,42
Ukupno 5.239.750,00 3.606.130,81 68,82 100,00 51,75
Kad se izvršenje poreskih prihoda posmatra u masi onda najviše učešće imaju prihodi od indirektnih poreza čije izvršenje u prvom polugodištu 2019.godine iznosi 2.049.801,47 KM ili 56,84 %  od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 29,42 % od ukupno izvršenih prihoda. Slijedi ga porez na dohodak koji je u prvom polugodištu 2019.godine izvršen u iznosu od 990.169,28 KM ili 27,46 % od ukupno izvršenih poreskih prihoda, odnosno 14,21 % od ukupno izvršenih prihoda, zatim porez na imovinu koji je u istom periodu izvršen u iznosu od 566.160,06 KM ili 15,70 % od ukupno izvršenih poreskih prihoda, dnosno 8,12 % od ukupno izvršenih prihoda.
  1. NEPORESKI PRIHODI
Neporeski prihodi u prvom polugodištu 2019.godine planirani su u iznosu od 2.612.500,00 KM, a izvršeni u iznosu od 2.241.465,11 KM ili 85,80 % od planiranih. TABELA BR.3- PREGLED OSTVARENIH GLAVNIH GRUPA NEPORESKIH PRIHODA U PRVOM                             POLUGODIŠTU 2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE  
Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvom polugodištu   2019.godine Izvršeno  u   prvom polugodištu 2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim neporeskim prihodima % učešća u ukupnim prihodima
1. Prihodi od nefin.javnih pred….. 430.000,00 365.718,07 85,05 16,32 5,25
2. Ostali prihodi od imovine 286.500,00 43.048,12 15,03 1,92 0,62
3. Administrativne takse 100.000,00 79.783,90 79,78 3,56 1,14
4. Komunalne takse 250.000,00 503.577,95 201,43 22,47 7,23
5. Ostale budžetske naknade 710.750,00 722.756,20 101,69 32,23 10,36
6. Posebne naknade i takse 702.750,00 399.148,85 56,80 17,81 5,73
7. Prihodi od pružanja javnih usluga 80.000,00 18.829,46 23,54 0,84 0,27
8. Ostale neplanirane uplate 50.000,00 107.097,56 214,20 4,78 1,54
9. Novčane kazne 2.500,00 1.505,00 60,20 0,07 0,02
Ukupno 2.612.500,00 2.241.465,11 85,80 100,00 32,16
U masi neporeskih  prihoda najveće učešće imaju prihodi od  ostalih budžetskih naknada koji su izvršeni u iznosu od 722.756,20 KM ili 32,23 % od ukupno izvršenih neporeskih prihoda, odnosno 10,36 % od ukupno izvršenih prihoda,zatim prihodi od komunalnih taksi  koji su izvršeni u iznosu od 503.577,95 KM ili 22,47 % od ukupno izvršenih neporeskih prihoda, odnosno 7,23 % od ukupno izvršenih prihoda u prvom polugodištu 2019.godine.
  1. TEKUĆI  TRANSFERI
Tekući transferi u prvom polugodištu 2019.godine planirani su u iznosu od 2.331.500,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.120.911,29 KM ili 48,08 % od planiranih. TABELA BR.4 – PREGLED OSTVARENIH TEKUĆIH TRANSFERA U PRVOM POLUGODIŠTU                               2019.g U ODNOSU NA PLANIRANE POZICIJE
Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvom polugodištu  2019.godine Izvršeno  u  prvom  polugodištu 2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim prihodima od transfera % učešća u ukupnim prihodima
1. Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti 1.331.500,00 255.688,54 19,20 22,81 3,67
2. Transferi iz ZDK za korisnike JU Centar za socijalni rad 1.000.000,00 865.222,75 86,52 77,19 12,42
Ukupno 2.331.500,00 1.120.911,29 48,08 100,00 16,09
Iz navedenog pregleda je uočljivo da su transferi iz Kantona namijenjeni za isplate naknada korisnicima Javne ustanove Centar za socijalni rad ( stalne i povremene socijalne pomoći, tuđa njega, smještaj u druge porodice, plaće za zaposlene porodilje, naknade za nezaposlene porodilje……) i za ostale namjene (koje se uglavnom odnose na transfere za isplate stipendija studentima, alternativni smještaj raseljenih lica, pomoći pripadnicima boračkih populacija i za ostale namjene) realizirani u značajno manjem iznosu u odnosu planirano . Detaljan pregled izvršenja pojedinih vrsta prihoda u odnosu na planirane pozicije dat je analitički u tabelarnom pregledu na stranicama od 1 do 4.
  • I Z D A C I
           U prvom polugodištu 2019.godine realizirani su izdaci u iznosu od 6.974.080,13 KM ili 68,48 % od planiranih. TABELA BR.5 – PREGLED OSTVARENIH IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019.g  U ODNOSU NA                                  PLANIRANE  IZDATKE PREMA GLAVNIM  GRUPAMA
Red broj VRSTA PRIHODA Planirano  u prvom polugodištu    2019.godine Izvršeno  u  prvom  polugodištu 2019.godine % izvršenja u odnosu na planirano % učešća u ukupnim izdacima
1. Bruto plate i naknade 1.440.000,00 1.511.627,28 104,97 21,67
2. Doprinos poslodavca 135.000,00 135.223,00 100,17 1,94
3. Izdaci za materijal i usluge 2.284.250,00 1.666.223,92 72,94 23,89
4. Tekući grantovi 2.996.500,00 2.658.598,89 88,72 38,13
5. Izdaci za kamate 58.500,00 52.841,14 90,33 0,76
6. Nabavka stalnih sredstava 3.217.000,00 899.779,71 27,97 12,90
7. Ostalo (tekuća rezerva,izdaci za otplatu kredita…) 52.500,00 49.786,19 94,83 0,71
Ukupno 10.183.750,00 6.974.080,13 68,48 100,00
Plate i naknade planirane su u iznosu od 1.440.000,00 KM, a izvršene u iznosu od 1.511.627,28 KM ili 104,97 %. U  ovom iznosu sadržane su bruto plate u iznosu od 1.287.841,30 KM i naknade zaposlenih radnika u iznosu od 223.785,98 KM. Doprinos poslodavca planiran je u iznosu od 135.000,00 KM, a izvršen je u iznosu od 135.223,00  KM  ili 100,17%.                Izdaci za materijal i usluge u  prvom polugodištu 2019.godine  planirani su u iznosu od 2.284.250,00 KM, a izvršeni u iznosu od  1.666.223,92 KM ili 72,94% od planiranih. U izdacima za materijal i usluge najveće učešće imaju izdaci vezani za javnu potrošnju, kao što su izdaci za javnu rasvjetu, zimsko i ljetno održavanje javnih površina, horizontalne i vertikalne signalizacije i fontana, izdaci za deponovanje i prevoz komunalnog otpada, izdaci za prevoz đaka i studenata, izdaci za PDV, za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova …. U pojedinim potrošačkim jedinicama je došlo do prekoračenja stepena izvršenja pojedinih vrsta izdataka na tromjesečnom nivou što će se trendom manjeg izvršenja u narednom periodu nivelisati na odgovarajući stepen, obzirom da se uglavnom radi o aktivnostima koje se više izvršavaju u prvoj polovini godine ili jednokratno. Tekući transferi u  prvom polugodištu 2019.godini  planirani su u iznosu od 2.996.500,00 KM, a izvršeni u iznosu od 2.658.598,89 KM ili 88,72 % od planiranih. Uglavnom se odnose na socijalna davanja za korisnike JU Centar za socijalni rad, isplate stipendija, pomoći pripadnicima boračkih populacija, transfere za mjesne zajednice, za kulturu, sport,oblast društvenih djelatnosti, transfere za javne ustanove i javna preduzeća, udruženja građana …… Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 58.500,00 KM, a izvršeni u iznosu od 52.841,14 KM ili 90,33 % i odnose se na kamate na kedite za infrastrukturu. Izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 3.217.000,00 KM, a izvršeni su u iznosu od 899.779,71 KM ili 27,97 % od planiranih. Na nizak nivo izvršenja kapitalnih izdataka najviše je uticala činjenica da se građevinski radovi uglavnom vrše u drugoj polovini godine. Tekuća rezerva u prvom polugodištu 2019.godine planirana je u iznosu od  15.000,00  KM, a izvršena je u iznosu od 13.220,00 KM ili 88,13 % . Izdaci za otplate dugova po kreditima za infrastrukturu su planirani u iznosu od 37.500,00 KM,a izvršeni u iznosu od 36.566,19 KM ili 97,51 %. Detaljan pregled izvršenja pojedinih rashoda raspoređenih po potrošačkim jedinicama u odnosu na planirane pozicije dat je analitički u tabelarnom pregledu . POMOĆNICA GRADONAČELNICE Edina Ferizović Izvještaj o relaizaciji Budžeta za prvih šest mjeseci 2019. godine: http://magazinplus.eu/wp-content/uploads/2019/10/izvršenje-za-period-01.01.-30.06.-2019.g.xlsx