40. Visočki likovni susreti

Galerija Likum “76 poziva Vas na otvaranje izložbe

40. Visočki likovni susreti

Galerija “Likum “76”, petak 8. septembra 2017. godine u 19:30 sati, ulica Musala br. 4, Visoko