37. sjednica OV: replike, sukobi i izbacivanje medija

Danas u velikoj sali općinske zgrade je održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Visoko. Sjednica je počela u 10:10. Od početka sjednici su prisustvovala 22 vijećnika, odsutni su bili Ahmić Minela (ASDA) i Ihtijarević Faruk („Nezavisni klub“) dok je na sjednicu kasnio vijećnik Dejan Šćepanović (SDP). Sjednica je pokazala i netransparentnost rada općinkog vijeća izbacujući sredstva informisanja sa tačke dnevnog reda. Sjednica donijela i nekoliko interesantnih rasprava, svakako je najbitnija bila druga tačka dnevnog reda, odnosno izvještaj o radu općinske načelnice gdje smo se jasno i nedvosmisleno mogli uvjeriti da je definitivno Amra Babić ostala bez stranačke podrške. Mnogo replika i sukob SDP-a na jednoj i SBiH i Izeta Smajevića na drugoj strani je donijela i pretposljednja tačka odnosno pitanje koji se tiče vodovoda za Gračanicu. Na kraju iako je Odluka usvojena raspoloženje koje vladalo tokom rasprave je pokazalo da je pod znakom pitanja većina koja bi dvotrećinskom većinom usvojila zaduženje.

Kao i do sad donosimo vam opširan izvještaj po tačkama dnevnog reda koji je usvojen jednoglasno (22 glasa  ZA).

  1. Izvod iz Zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Izvod usvojen jednoglasno.

  1. Izvještaj o provođenju politike i o radu Općinske načelnice Visoko za period 01.01. do 31.12.2015. godine i o radu službi uprave Općine Visoko u 2015. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2015. godini

IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko

Načelnica Babić je na samom početku kao izvjestilac pojasnila Izvješaj, te dodatno elaborirala sadržaj Izvještaj i naglasila ispunjene ciljeve poput rezultata iz oblasti budžeta, oblasti rada općinske administracije, oblasti infrastrukture i ekologije. Na kraju izlaganja Babić je rekla da je izvještaj precizan i egzaktan i da ga trebaju ocijeniti građani, a ne vijećnici koji su politički obojeni te pozvala vijećnike samo da ne budu suzdržani. Nakon toga su se Vijeću obratili šefovi općinskih službi. U toku ovih izlaganja na sjednicu je stigao Dejan Šćepanović (SDP). Halilović Džemil (SDA) je pitao kako se u izvještaju našalo reciklažno dvorište  kao već završen projekt ignorišući zaključke vijeća, proteste građana itd. Elvir Špiodić (nezavisni vijećnik) je pitao na osnovu čega je prekinuta praksa da se izvještaji službi i načelnice usvajaju odvojeno a na ta je predsjedavajuća Mateša-Bukva (SDA) odgovorila da je isti rađeno i prošle godine, sekretar Vijeća Zekija Omerbegović je to dodatno pojasnila ovo pitanje. Načelnica Babić je odgovorila vijećniku Haliloviću (SDA) da su to redovne aktivnosti koje općina provodi u skladu sa federalnim planovima koji uređuju ovu oblast. Dževad Fejzić (SDA) je pitao kako to da općina ima manje uposlenika nego je to planirano, te šta je urađeno na sanaciji stare deponije, te rekao da se Savjet Mjesne zajednice Topuzovo polje izričito ne slaže da izgradnjom reciklažnog dvorišta na području te MZ. Načelnica Babić je odgovorila da plan sanacije deponije košta 3 miliona KM, a da bi ulaganje tih 3 miliona KM značilo ulaganje u privatno vlasništvo, jer je vlasnik deponije Asfaltgradnja, takođe je rekla da su razne peticije protiv reciklažnog dvorišta klasične manipulacije. Zijada Smailagić (SDA) je pitala kako se može riješiti problem kanalizacije za Buziće. Komunalno-putni inspektor je rekla da je to dugogodišnji problem, te da Željeznice FBiH moraju odobriti korištenje pojasa oko pruge da bi se ovaj problem mogao riješiti, ali i da je MZ ta koja rješava ove probleme. Nevzeta Begić (SBB) je pitala da li je postojala mogućnost za proširenje željeznih boksova, da bi se tu ubacile plastične kante za pet ambalažu, takođe je pitala na koji način su riješena pitanja klizišta, odnosno kuća koje su uništene u klizištima, te kako je sarajevsko udruženje dobilo oko 30 hiljada KM od projekta općine Visoko. Od općinske administracije je dobila odgovor da je udruženje Žene za žene iz Sarajeva svoj projekt realizovalo u Visokom, zatim je rečeno da se radi na razdvajanju otpada, međutim da je općina finansijski ograničena, ali će u svakom slučaju nešto biti urađeno, barem u gradu. Na pitanje o brendiranju visočke pečenice je da taj proces traje od 2009. godine i da puno toga zavisi od samih proizvođača i da oni moraju ovo pitanje pokrenuti, te na drugo pitanje vezano za privredne poticaje, da se očekuje da oni budu uvećani i za poljoprivredu i za obrt jer je općina ušla u saradnju sa nekim organizacijama. Općina je riješila stambene probleme  porodica koje su ostale bez stambenih jedinica u klizištima ili kupovinom stambenih jedinica ili plaćanjem najma. Jasmin Omanović (SBB) je pitao šta je sa vozilom koje se pokvarilo pri dolasku na mjesto požara, odgovor je bio da je teren bio nepristupačan, te da je istina da se kasnilo na mjesto požara , zbog noći, netačne informacije i nepristupačnog terena, te da je vozilo staro 27 godina i da je sasvim normalno da se pokvari. U raspravi je vijećnica Begić (SBB)  rekla da je izvještaj ogroman osim službe za finansije. Takođe vijećnica Begić je predložila i zaključak da se omogući obilazak svih odjela i kancelarija u općini, te zaključak da se prošire zelena ostrva za pola metra i ubace kante za pet ambalažu. Mirza Bukić (ASDA) je rekao da bi trebalo pronaći način kako da se građanima omogući građanima da ocjene rad općinske administracije. Nusret Suša (SDA) je rekao da nije uredu da se nekim MZ daju mnogo veća nego drugim MZ, jer su neke u kapitalnim ulaganjima obuhvaćene 4 puta a neke samo jednom. Husnija Merdić (BPS) je pohvalio rad načenice i rekao da je Babić primjer kako biti dobar načelnik. (Ovo izlaganje svakako otvara mnoga pitanja, a najbitnije je da li će BPS biti iza leđa Amre Babić ukoliko se ona kandiduje za novi mandat). Zijada Smailagić (SDA) je prodložila zaključak da općinska administracija pomogne MZ Dobrinje u rješavanju kanalizacije. Džemil Halilović (SDA) je pozvao da se organizuje tematska sjednica na kojoj bi se raspravljalo o lokaciji reciklažnog dvorišta, te je dodao da izgleda da je jedino izvršna vlast legitimna u Visokom, a ne i zakonodavna, te na kraju zamolio predsjedavajuću Matešu-Bukvu da mu se prisutni ne „krevelje“. Jasmin Omanović (SBB) je rekao da je izlaganje Halilovića izuzetno nekulturno bilo i konstatovao da je načelnica još uvijek iz SDA i da treba da SDA se unutar sebe dogovori oko toga. Halilović Džemil (SDA) je rekao da nema potrebe da se njemu drže replike šta je kulturno a šta ne. Frljak Adnan („Nezavisni klub“) je rekao da će „Nezavisni klub“ podržati izvještaje. Dejan Šćepanović (SDP) je rekao da je ova tačka se ovoliko odužilo zato što je predizborna kampanja, te da sve službe imaju periode kad odlično rade i periode kad loše rade te da Vijeće nema način da kontroliše rad službi. Vijećnik Frljak („Nezavisni klub“) je replicirao Šćepanoviću da nije problem što Vijeće ne može kontrolisati rad službi, te da je veći problem što se ne može kontrolisati rad komisija samog Vijeća. Dalibor Tomičić (SDP) je rekao da su pojedinci očigledno izgubili pamćenje, pa se ne sjećaju šta se sve dešavalo u proteklih par godina, takođe je dodao da će glasati suprotno onome kako bude glasala SDA. Faruk Salčinović (SDP) je rekao da je politika kontinuitet rada i da se može još mnogo uraditi po svim ovim pitanjima. Mirnes Fatić (BPS) je rekao da mu nije jasno da li je ona sam više pozicija ili opozicija, te da nikog ne treba kažnjavati nego da treba pomoći, te da mu je čast da čuje da Visoko ide krupnim koracima naprijed. Po završenoj raspravi izvještaj je konačno usvojen sa 13 glasova ZA i 9 uzdržanih. Zaključci vijećnica Begić i Smailagić su usvojeni jednoglasno dok je zaključak vijećnika Halilovića o uvrštavanju pitanja lokacije reciklažnog dvorišta na dnevni red tematske sjednice usvojen sa 18 glasova ZA i 4 udržana.

  1. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Visoko u 2015.

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Zekija Omerbegović, sekretar Vijeća je dala dodatna pojašnjenja same Informacije.  Nevzeta Begić (SBB) je da je Vijeće imalo mnogo propusta. Vijećnik Bukić (ASDA) je rekao da je potpuno pogrešno što nema načelnice na sjednici jer je ona odgovorna za realizaciju. Šćepanović (SDP) je rekao da je 39 neodgovorenih pitanja na 37 sjednica previše, te se osvrnuo na sve neugodnosti koje je imao postavljajući pitanja raznim općinskim službama i javnim preduzećima. Nakon rasprave vijeće je usvojilo Informaciju sa 16 ZA i 6 uzdržanih.

  1. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2015. godini

IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac

Odlukom Vijeća medijima je onemogućeno prisustvo sjednici po ovoj tački dnevnog reda. Interesantno je da medijima nije dopušteno čak ni prisustvo izjašnjavanju po ovoj tački dnevnog reda.

  1. Prijedlog Odluke u utvrđivanju javnog interesa za dogradnju vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica.

Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Husnija Merdić (BSP) je pitao da li su moguće blokade od strane građana, na što je dobijen odgovor da su moguće blokade. Elvir Špiodić (nezavisni vijećnik) je pitao zašto se radi samo Gračanica, a ne i Moštre, na šta je odgovoreno da za Moštre još nije gotova elaboracija. Faruk Salčinović je pitao šta je nepotpuna ekspropriacija, odgovor je bio da su to ona područja kuda treba da idu cijevi, dok će potpuna eksproprijacija biti na parcelama gdje će se graditi objekti. Džemil Halilović (SDA) je pitao kako je moguće da projektant nije vodio računa vlasništvu nad parcelama, pa se sad mora radi reprojektovanje i da li će to usporiti izvođenje, odgovor je da projektant treba da vodi računa o tehničkim pitanjima i da neće značajno usporiti projekt. Izet Smajević (nezavisni vijećnik) je pozvao Vijeće da usvoji ovaj akt, zbog značaja projekta. Šćepanović (SDP) je upozorio da nema projekta i elaborata a da se vodovod gura nazor, jer kad se pita da li ima vode na Vrutku dobije se 5 različitih odgovora. Naglasio je da se Općina ne zadužuje za cigare nego za 9 miliona KM. Izet Smajević (nezavisni vijećnik) je replicirao Šćepanoviću rekavši mu da se oslanja na dezinformacije jer je na jednoj od sjednica Vijeća elaborirano da ima dovoljno vode i to od certificirane firme. Dalibor Tamočić (SDP) je zamolio da ovo ne bude predizborna kampanja u šta se pretvara, jer su tehnička rješenja nerealna i da ne ulazimo problem. Smajević (nezavisni vijećnik) je repliciraoTomičiću (SDP) rekavši da je smo već u problemu i da se ovo mora riješiti, na šta je Tomičić rekao da ćemo izgubiti kreditnu sposobnost i da su građani riješili problem dok se Vijeće bavi visokom politikom, dodavši na kraju da je ovaj saziv pričao nekoliko priča o rješavanju ovog problema što turskim što arapskim sredstvima. Purišević (SBiH) je repliciarao Tomičiću rekavši da je ovo najbolje rješenje i da su studije jasne. Smajević (nezavisni vijećnik) je dodao da je visoka politika zadržavanje ovog problema. Šćepanović (SDP) je rekao da je loše što vlast konstantno mijenja mišljenje, te da smo zanemarili da će se grad širiti i da čak ni svi dijelovi grada nemaju vodu. Smajević (nezavisni vijećnik) jer rekao da SDP želi sve uraditi da uspori ovaj projekt. Nakon toga je Tomičić (SDP) replicirao i rekao da ljudi u Gračanici kažu da dok se vijeće svađa ljudi iz Gračanice već rješavaju problem. Faruk Salčinović (SDP) je rekao da je ovo stvar struke i podsjetio na elaboraciju iz JKP „Visoko“ koja je bila povučena u kojoj je bilo 36% gubitaka, a za mjesec dana rečeno da je 46 % gubitaka i da ništa nije do kraja jasno, te da se u projekt ulazi na slijepo. Salih Purišević (SBiH) je pokazao elaborate i rekao da vode ima te da treba vjerovati ovim elaboratima. Mirza Bukić (ASDA) je zamolio vijećnike da se vrate na temu. Tomičić (SDP) je rekao da smo se nagledali studija i studija, te da je pitanje i tehničkog rješenja jer vrlo moguće može biti skuplja voda s Vrutka nego iz Vareša, te da je ovo očigledno predizborna kampanja. Purišević (SBiH) je rekao da je danas tehnički to lahko riješiti. Špiodić (nezavisni vijećnik) je prvo imao verbalni okršaj sa Frljkom i zamolio ga da mu ne upada u riječ, rekao je da i on ima sumnje u količine vode, ali da se elaboratima mora vjerovati. Mirza Omanović (SDA) jer rekao da očigledno nema dovoljno vode jer u projekt nisu uključeni Gornji i Donje Moštre, Šareni Hanovi… te na osnovu prijedloga iz Vareša predložio zaključak da načelnica i predsjedavajuća Vijeća u roku od 7 dana dogovore sastanak sa načelnikom Vareša i utvrdi se šta je jeftinije i bolje za Visoko. Vahid Ramić (SBB) je rekao da se skrenulo s teme i pozvao da se glasa. Mirnes Fatić (BPS) je pitao odakle nekom pravo da pita ima li vode ili nema i odlučuje hoće li se nekom dati voda ili ne, te rekao da vode sigurno ima. Mirza Omanović (SDA) je rekao da niko nije protiv vode ali da ljudi imaju neke dileme i da je to dobro. Fatić (BPS) je rekao da ima dojam da se radi na opstruiranju ovog rješenja i da se pokušava podvalit nešto drugo. Šćepanović (SDP) je rekao da je njegov problem što dobro pamti, pa se sjeća da je Fatić bio izričito bio protiv ovog rješenja. Dodao je i da opstruisanje nije nuđenje drugog rješenja nego suprotno. Halilović (SDA) je rekao „otišao Fatić da vidi teče li višak pa vidio da ima vode, vidovnjak“ te dodao treba ozbiljno razmotriti pitanje Vareša, te rekao da se širenje mora planirati u ovom projektu. Smailagić (SDA) je rekla da je ovdje potrebno naći neko kompromisno rješenje. Vahid Ramić (SBB) je rekao da su svi bili skeptični ali da je struka rekla da ima vode. Pomoćnica Hadžiomerović je dala završno riječ rekavši da je ovo samo odluka o ekspropriaciji, te da je ovaj projekt najbolji mogući kompromis. Vijeće je ovu odluku usvojilo sa 19 ZA i 3 uzdržana. Usvojen je i zaključak Mirze Omanović (SDA) sa 17 ZA, 1 PROTIV i 4 uzdržana.

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.