29.700,00 KM za održavanje fontana sa utroškom vode

Danas će se pred vijećnicima Općinskog vijeća Visoko naći   Prijedlog  izmjena i dopuna Programa komunalnih djelatnosti  u 2018.godini

“Obzirom da je potrošnja vode na fontanama u 2017. godini iznosila cca 19.000 KM, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline upućuje Prijedlog Općinskom vijeću o povećanju stavke Tekuće održavanje fontana sa utroškom vode na iznos od 29.700,00 KM jer ranije predviđeni iznos nije dovoljan za podmirivanje troškova utroška vode na fontanama, a samim tim ne može omogućiti i redovno održavanje istih.” – kaže se u   PRIJEDLOGU IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2018. GODINU

U prilogu i PROGRAM KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2018.GODINU

 

visoko.ba