28.12.1992. –Pokušaj deblokade Sarajeva pravcem: rejon Višegrad – Reljevo

Novi pokušaj deblokade Sarajeva pravcem: rejon Višegrad – Reljevo .Općina Visoko, 28. 12. ‘92. godine, preduzele su jedinice 3. korpusa Armije RBiH. Cilj je bio izvršiti deblokadu Sarajeva pravcem: rejon Višegrad – Vrhovi – Paljevo – Reljevo. Napad je imao samo početni uspjeh u kojem je zauzeto oko dva kilometra linije koju su držale jedinice porijekolom iz Zimče (Visoko) a koje su bile u sastavu Ilijaške brigade SCA, ali zbog nedostatka snaga za tako veliku dubinu napad je u konačnom bio neuspješan. Jedinice
Armije RBiH su u napadu imale više od 30 poginulih (SCA je tvrdio da su na njegovoj strani ostala 72 tijela poginulih boraca Armije RBiH u napadu). Pema vlastitom priznanju jedinice SCA su i same imale velike gubitke: 12 poginulih i 33 teže ranjena vojnika.