16 glasova ZA i 9 “uzdržanih” o RTV Visoko

U srijedu, 7. 3. 2018. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je druga tematska sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici je, pored Općinske načelnice mr. sci. Amre Babić, prisustvovalo 25 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, te predstavnici medija.

Prisustvovali su i Adnan Hodžić – ispred Etičke komisije Općine Visoko i Alma Šahinović – v.d. direktora JP RTV Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 1 tački dnevnog reda, koja je izglasana kako slijedi:

1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prenos Opće dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i Dozvole za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa JP „Radio i televizija Visoko“ d.o.o. Visoko na JU „Centar za kulturu i informisanje“

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 16 glasova ZA i 9 glasova UZDRŽAN, usvojilo  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za prenos Opće dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije i Dozvole za televizijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije sa JP „Radio i televizija Visoko“ d.o.o. Visoko na JU „Centar za kulturu i informisanje“

 

Sjednica je sa radom završila u 17 sati  

 

Press Općine Visoko