10. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 16.09.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj:
07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o
javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

16.09.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:
D N E V N I R ED

 1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko
  saziva 2020 – 2024. godina
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i
  članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća
 4. Prijedlozi odluka o Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:
  4.1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko
  4.2. Prijedlog odluke o razrješenju člana Gradske izborne komisije Visoko
  4.3. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
  4.4. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše aneks
  sporazuma o sufinansiranju nabavke opreme za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko
  između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika
 6. Prijedlog zaključka o potvrđivnju prisustva i učešća predstavnika Grada Visoko na XII
  redovnoj Skupštini JP„Veterinarska stanica “ d.o.o. Visoko
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik Grada u Skupštini
  javnih preduzeća
 7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini
  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP
  „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 2. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini
  JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko za konačno imenovanje Nadzornog odbora
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 3. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:
  10.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 399/3 i 399/4 KO
  Gorani
  10.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 4173 KO Visoko
  10.3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti MZ Dobrinje za prodaju nekretnine
  k.č.221/2E2 KO Dobrinje
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2021.- 30.06.2021.godine
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 5. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava
  pripadnika boračke populacije Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika
 6. Vijećnička pitanja i inicijative
  Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne
opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća
Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će
razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako
slijedi:

Red. br Komisija Datum Vrijeme

 1. Komisija za budžet, finansije i
  ekonomska pitanja

13.09.2021.god. 14:00 sati

 1. Komisija za izbor i imenovanja

13.09.2021.god 14:30 sati

 1. Komisija za društvene djelatnosti

13.09.2021.god 15:00 sati

 1. Komisija za prostorno planiranje,
  uređenje i ekologiju

14.09.2021.god 15:00 sati

 1. Komisija za statut i propise 14.09.2021.god. 15:30 sati


  ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
  Gradskog vijeća Visoko
  Vahid Ramić

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/5hyv399ndmf941i/AAD32nvV2PCo5UwaYnWKcXPva?dl=0