1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko 18.11.2016.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

18.11.2016. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko,

3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko (ranijeg saziva)

Mirela Mateša Bukva, s.r.

visko.gov.ba

Dodatni dokumenti:

– S L U Ž B E N A   Z A B I L J E Š K A sa sastanka o međustranačkom sporazumu, održanom 10.11.2016. godine, u Maloj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati

– S L U Ž B E N A Z A B I L J E Š K A sa sastanka o međustranačkom sporazumu, održanom 14.11.2016. godine,  u Maloj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati

– O D L U K A o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

– O D L U K A o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

– SPISAK KOMISIJA (STALNIH RADNIH TIJELA)  OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA MANDAT 2016 – 2020. GODINA