1. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Visoko 30.12.2020.

Obavještava se javnost da će se 1. Konstiturajuća.sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziv 2020 – 2024. godina) održati: 30.12.2020. godine (srijeda ) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 10.00 sati. sa slijedećim:

                                         D N E V N I M   R E D O M

 1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.,
 2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.,
 3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.

***

S L U Ž B E N A   Z A B I L J E Š K A

sa sastanka o međustranačkom sporazumu, održanom 26.12.2020. godine, u Velikoj sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 10:00 sati

            Sastanak je održan u Velikoj sali Gradskog vijeća Visoko  zgrada gradske uprave Visoko, sa početkom u 10:00 sati.

            Sastanku su prisustvovali: Mirza Ganić, Gradonačelnik; Esad Semić, ovlašteni predstavnik SDA- Stranke demokratske akcije Visoko; Bajro Fejzić, ovlašteni predstavnik Nezavisne liste- Zajedno za Visoko; Vahid Ramić, ovlašteni predstavnik SBB- Saveza za bolju budućnost Visoko; Belmin Zukan, ovlašteni predstavnik SDP- Socijaldemokratska partija  Visoko; Dario Pekić, ovlašteni predstavnik A-SDA- Stranka demokratske aktivnosti Visoko; Tarik Halilović ovlašteni predstavnik PzP- Platforma za Progres Visoko; Mirsad Čučuk ovlašteni predstavnik NB- Nezavisni blok Visoko; Suad Agić, ovlašteni predstavnik NiP- Narod i Pravda Visoko; Nedžad Mehmedagić, ovlašteni predstavnik DF- Demokratska fronta Visoko; Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko; službenici Ejra Mujanović i Berina Alibegović, volonter-pripravnik.

DNEVNI RED

 1. Implementacija rezultata Lokalnih izbora 2020. godine

      -Sastav Klubova vijećnika Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina,

 • Prijedlozi kandidata za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina,
 • Prijedlog kanididata za članove stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva

       2020 – 2024 godina.

Tačka 1.

U uvodnom dijelu sastanka obratio se, Mirza Ganić, Gradonačelnik  i čestitao svim  političkim subjektima koji su ostvarili mandate u Gradskom vijeću Visoko.

Sekretar Gradskog vijeća informisala je prisutne o dostavljenim pisanim sastavima Klubova vijećnika političkih subjekata, na osnovu kojih je utvrđen sastav Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina.

Tačka 2.

Nakon uvodnog obraćanja Gradonačelnika, predstavnici  političkih subjekata SDA, A-SDA, SBB, NB i DF predložili su Nikolu Pekića, vijećnika A-SDA Stranke demokratske aktivnosti, za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko, a Vahida Ramića vijećnika SBB – Saveza za bolju budućnost Visoko,  za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko.

Predstavnik političkog subjekta ZAJEDNO ZA VISOKO- NEZAVISNA LISTA predložio je Bajru Fejzića, vijećnika Nezavisne liste- Zajedno za Visoko za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko, a Kemala Kardaša, vijećnika Nezavisne liste- Zajedno za Visoko, za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko.

Na osnovu  datih prijedloga utvrđeni su kandidati za predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina:

1.Fejzić Bajro

2.Pekić Nikola

Na osnovu  datih prijedloga utvrđeni su kandidati za zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina:

1.Kardaš Kemal

2.Ramić Vahid

Tačka 3.

Predstavnici  političkih subjekata SDA, A-SDA, SBB, NB i DF i  ZAJEDNO ZA VISOKO- NEZAVISNA LISTA dostavili su  pisane prijedloge za članstvo u radnim tijelima Gradskog vijeća Visoko, sa kojima je prisutne upoznala sekretar Gradskog vijeća Visoko, Zekija Omerbegović.

Usmeno na zapisnik svoje prijedloge i komentare  na predložene kandidate dali su Bajro Fejzić, ovlašteni predstavnik ZAJEDNO ZA VISOKO- NEZAVSINA LISTA, Belmin Zukan, SDP-   Socijaldemokratska partija Visoko, Suad Agić, NiP- Narod i Pravda Visoko i Tarik Halilović, PzP- Platforma za progres Visoko

Nakon iznesenih  stavova utvrđen je raspored političkih subjekata u sastavu radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024 godina, koji je prilog službenoj zabilješci.

Sastanak završen u 11:15 sati.

Prilog:

– Spisak komisija(stalnih radnih tijela)

Gradskog vijeća Visoko za mandat 2020-2024

***

O D L U K U

o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko

saziva 2020 – 2024. godina

Član 1.

Obrazuje se Kolegij Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina, u slijedećem sastavu:

 1. ——————, predsjedavajući Gradskog vijeća Visoko.
 2. ——————, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko.
 3. Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 4. Esad Semić, predsjednik Kluba vijećnika SDA- STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE,
 5. Emir Džafić, zamjenik predsjednika Kluba.

      5.   Bajro Fejzić, predsjednik Kluba vijećnika ZAJEDNO ZA VISOKO-NEZAVISNA LISTA

 •  Aida Zerdo, zamjenica predsjednika Kluba.

      6.   Nedim Hurem, predsjednik Kluba vijećnika A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE  

      AKTIVNOSTI,

 • Nikola Pekić, zamjeni predsjednika Kluba.

       7. Belmin Zukan, predsjednik Kluba vijećnika SDP –SOCIJALDEMOKRATSKE             

           PARTIJE BiH,

 • Admir Babić, zamjeni predsjednika Kluba

        8. Irma Jusufbegović, predsjednica Kluba vijećinka SBB – SAVEZ ZA BOLJU   

            BUDUĆNOST

 • Vahid Ramić, zamjenik predsjednice Kluba.

        9. Mirsad Čučuk, predsjednik Kluba vijećnika  KLUB ZA MIR, SLOGU I

              ZAJEDNIŠTVO,

 • Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednik Kluba.

Član 2.

U radu Kolegija Gradskog vijeća Visoko, učestvuje Gradonačelnik.

U slučaju spriječenosti predsjednika Kluba vijećnika u radu Kolegija Gradskog vijeća učestvuje zamjenik predsjednika Kluba vijećnika.

Član 3.

 Sastav Kolegija Gradskog vijeća Visoko, djelokrug poslova i način rada uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom  o radu Kolegija  Gradskog vijeća Visoko.

Član 4.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se  u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

***

PRIJEDLOG

Na osnovu člana člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 5/19),  člana 27. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 01/11 , 08/13, 11/18), člana 29. stav 1. i člana 35. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 07/08, 06/11, 02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) Gradsko vijeće Visoko, na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj ———–    .2020. godine, donijelo je:

O D L U K U

o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova

stalnih radnih tijela Gradskog  vijeća Visoko

saziva 2020 – 2024. godina

Član 1.

U Komisiju za statut i propise iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Emir Džafić, predsjednik
 2. Mirsad Čučuk, zamjenik predsjednika,
 3. Nikola Pekić, član
 4. Kemal Mušinbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Nihad Dervišević, član
 2. Lamija Čehajić, član
 3. Mirza Bukić, član

Član 2.

U Komisiju za budžet, finansije i ekonomska pitanja iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijad Brešćić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Nedžad Mehmedagić, član
 4. Emir Džafić, član
 5. Almir Ljeskovica, član

Član 3.

U Komisiju za prigovore, predstavke i prijedloge iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Aida Zerdo, zamjenica predsjednice
 3. Izet Smajević, član
 4. Edin Džafić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Član 4.

U Komisiju za društvene djelatnosti iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Kemal Mušinbegović, predsjednik
 2. Nikola Pekić, zamjenik predsjednika
 3. Belmin Zukan, član
 4. Irma Jusufbegović, član
 5. Edin Lopo, član

Član 5.

U Komisiju za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Almir Ljeskovica, predsjednk
 2. Belmin Zukan, zamjenik predsjednika
 3. Tarik Halilović, član
 4. Admir Babić, član

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija imenuju se:

 1. Emir Ganić, član
 2. Mustafa Hajrić, član
 3. Amir Pulić, član

Član 6.

U Komisiju za izbor i imenovanja iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Esad Semić, predsjednik
 2. Nedim Hurem, zamjenik predsjednika
 3. Admir Babić, član
 4. Almir Ljeskovica, član
 5. Irma Jusufbegović, član

Član 7.

U Komisiju za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Vahid Ramić, predsjednik
 2. Esad Semić, zamjenik predsjednika
 3. Mirsad Čučuk, član
 4. Fikret Dervišbegović, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Hasret Omanović, član
 2. Nijaz Šabanović, član
 3. Edin Hakanović, član

Član 8.

U Komisiju za odnose sa vjerskim zajednicama iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Zijada Smailagić, predsjednica
 2. Almir Ljeskovica, zamjenik predsjednice
 3. Edin Džafić, član
 4. Elvir Špiodić, član
 5. Kemal Kardaš, član

Član 9.

U Komisiju za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti iz reda vijećnika imenuju se:

 1. Edin Lopo, predsjednik
 2. Fikret Dervišbegović, zamjenik predsjednika
 3. Elvir Špiodić, član
 4. Zijad Brešćić, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika imenuju se:

 1. Nevzeta Begić, član
 2. Emina Ihtijarević, član
 3. Ismet Dedić, član

Član 10.

U Etičku komisiju iz reda vijećnika imenuje se:

 1. Elvir Špiodić, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana imenuju se:

 • Dženeta Uzunalić, zamjenica predsjednika
 • Ajna Halimić, član
 • Sanela Čelik, član
 • Vernes Babić, član

Član 11.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objaviće se u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 01/1-02-     /20                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI

         .2020. godine                                                                               Gradskog vijeća Visoko

V i s o k o                                                                                                      

O B R A Z L O Ž E NJ E

I – PRAVNI OSNOV

            Pravni osnov za donošenje Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vjeća vijeća Visoko, saziva 2020 – 2024. godina,  sadržan je  u članu 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 5/19),  članu 27. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 01/11 , 08/13, 11/18), članu 29. stav 1. i člana 35. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 07/08, 06/11, 02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), kojim je propisano da Gradsko  vijeće bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog  vijeća.

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U skladu sa odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Visoko sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća utvrđen je prema stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Dana 26.12.2020. godine održan je međustranački sastanak ovlaštenih predstavnika političkih subjekata koji imaju svoje vijećnike u Gradskom vijeću Visoko, na kojem su utvrđeni prijedlozi kandidata za članstvo u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća Visoko.

Na osnovu datih prijedloga, utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020-2024.godina, koji se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Prilog:

 • Službena zabilješka sa sastanka održanog 26.12.2020. godine,
 • Tabelarni prikaz stalnih radnih tijela za mandatni period 2020 – 2024. godina

                                                                                                            S E K R E T A R

                                                                                                     Gradskog vijeća Visoko

                                                                                                          Zekija Omerbegović

***

SPISAK KOMISIJA (STALNIH RADNIH TIJELA)

GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

ZA MANDAT 2020 – 2024. GODINA

 1. KOMISIJA ZA STUTUT I PROPISE
1.PredsjednikEmir Džafić
2.Zamjenik predsjednikaMirsad Čučuk
3.VijećnikNikola Pekić
4.VijećnikKemal   Mušinbegović
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNihad Dervišević
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaLamija Čehajić
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika Mirza Bukić
 • KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
1.PredsjednikZijad Breščić
2.Zamjenik predsjednikaNedim Hurem
3.VijećnikNedžad Mehmedagić
4.VijećnikEmir Džafić
5.VijećnikAlmir Ljeskovica
 • KOMISIJA ZA PRIGOVORE, PREDSTAVKE I PRIJEDLOGE
1.PredsjednikZijada Smailagić
2.Zamjenik predsjednikaAida Zerdo
3.VijećnikIzet Smajević
4.VijećnikEdin Džafić
5.VijećnikKemal Kardaš
 • KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1.PredsjednikKemal Mušinbegović
2.Zamjenik predsjednikaNikola Pekić
3.VijećnikBelmin Zukan
4.VijećnikIrma Jusufbegović
5.VijećnikEdin Lopo
 • KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA, MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
1.Predsjednik Almir Ljeskovica
2.Zamjenik predsjednikaBelmin Zukan
3.VijećnikTarik Halilović
4.VijećnikAdmir Babić
5.Nevladin sektor i omladinske organizacije Emir Ganić
6.Nevladin sektor i omladinske organizacijeMustafa Hajrić
7.Nevladin sektor i omladinske organizacijeAmir Pulić
 • KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA
1.PredsjednikEsad Semić
2.Zamjenik predsjednikaNedim Hurem
3.VijećnikAdmir Babić
4.VijećnikAlmir Ljeskovica
5.VijećnikIrma Jusufbegović
 • KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
1.PredsjednikVahid Ramić
2.Zamjenik predsjednikaEsad Semić
3.VijećnikMirsad Čučuk
4.VijećnikFikret Dervišbegović
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaHasret Omanović
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNijaz Šabanović
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaEdin Hakanović
 • KOMISIJA ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
1.PredsjednikZijada Smailagić
2.Zamjenik predsjednikaAlmir Ljeskovica
3.VijećnikEdin Džafić
4.VijećnikElvir Špiodić
5.VijećnikKemal Kardaš
 • KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA, JAVNA PRIZNANJA I OBILJEŽAVANJE HISTORIJSKIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI
1.PredsjednikEdin Lopo
2.Zamjenik predsjednikaFikret Dervišbegović
3.VijećnikElvir Špiodić
4.VijećnikZijad Breščić
5.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaNevzeta Begić
6.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaEmina Ihtijarević
7.Vanjski iz reda naučnih, stručnih i javnih radnikaIsmet Dedić
 1. ETIČKA KOMISIJA
1.Predsjednik – vijećnikElvir Špiodić
2.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniDženeta Uzunalić
3.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniAjna Halimić
4.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građani  Sanela Čelik
5.Vanjski iz reda nevladinih organizacija i sredstava javnog informisanja, te ugledni građaniVernes Babić

Ukupno 58 članova, i to:

 • 42 člana stalnih radnih tijela iz reda vijećnika,
 • 16 vanjskih članova.